Ευρωπαική Ολοκλήρωση και Ελληνική Διοίκηση

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΑΛΑΚΗΣ

Περιγραφή

Ο εξευρωπαϊσμός ενός μεγάλου εύρους πολιτικών μέσω ενός πλέγματος μέσων χρηματοδότησης και λεπτομερών οδηγιών σχετικά με το περιεχόμενο των πολιτικών παρεμβάσεων και τις διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησής τους διαμορφώνουν συχνά ένα νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργία των εθνικών διοικήσεων. Το μάθημα επιχειρεί την ανάδειξη των επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο Ελληνικό διοικητικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό.

 

Οι παραδόσεις του μαθήματος χωρίζονται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την όσμωση εθνικών, υποεθνικών  και υπερεθνικών επιπέδων διοίκησης κατά τις διαδικασίες διαμόρφωσης και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι κοινωνιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις των νεο-θεσμικών θεωριών καθώς και αυτή της ορθολογικής επιλογής και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στην επίδραση των εθνικών διοικητικών συ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο