Εφαρμογές Στατιστικής με τη Χρήση Λογισμικού SPSS

Γεώργιος Σιδερίδης

Περιγραφή

Ο σκοπός αυτού του εργαστηριου είναι να εμβαθύνει σε θέματα στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση του SPSS. Πιο συγκεκριμένα θα συζητηθούν οι παρακάτω τρόποι θεματολογίες.

 

 1. Δημιουργία βάσεων δεδομένων, εισαγωγή δεδομένων
 2. Αλλαγές στη βάση, πράξεις (transformations) και προετοιμασία των δεδομένων για ανάλυση.
 3. Περιγραφική στατιστική
 4. Μή παραμετρικοί ποιοτικοί έλεγχοι – chi-square, crosstabs
 5. Δημιουργία γραφικών παραστάσεων – διαγράμματα σκεδασμού, κλπ
 6. Ανάλυση αξιοπιστίας - άλφα
 7. Είδη t-test (ένα δείγμα, 2 ανεξάρτητα, 2 εξαρτημένα)
 8. Απλή ανάλυση διακύμανσης
 9. Παραγοντική ανάλυση διακύμανσης – κύριες και απλές επιδράσεις
 10. Συσχέτιση
 11. Απλή ανάλυση παλινδρόμησης και χρήση κατηγορικών προβλεπτών
 12. Ανάλυση παλινδρόμησης για πολλές μεταβλητές
 13. Μή παραμετρικές αναλύσεις για τεστ διαφορών και προϋποθέσεις (π.χ., Kruskal-Wallis, Friedman’s Anova, Mann-Whitney test, Kolmogorov test).
 14. Διερευνητική ανάλυση παραγόντων για αξιολόγηση της εγκυρότητας

 

Αξιολόγηση: Τελική εξέταση (100%) με ανοιχτά βιβλία και ανοιχτές σημ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις