Μεταηθική (ΕΗΥ3)

Στυλιανός Βιρβιδάκης

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Διδάσκοντες

O Στέλιος Βιρβιδάκης σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Paris I (Maîtrise, D.E.A.)  και στο Πανεπιστήμιο Princeton (Ph.D). ‘Eχει διδάξει σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και από το 2005 είναι Καθηγητής φιλοσοφίας του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. ´Εχει συγγράψει τη μονογραφία La robustesse du bien (Nîmes: Éditions Jacqueline Chambon, 1996) [σε νέα επαυξημένη ελληνική έκδοση, Η υφή της ηθικής πραγματικότητας (Αθήνα: Leader Books, 2009)], καθώς και  εγχειρίδια για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας στο Λύκειο. ´Εχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων και φιλοσοφικά λεξικά, κυρίως στον χώρο της γνωσιολογίας, της ηθικής, και της ιστορίας της φιλοσοφίας. Είναι μέλος διαφόρων ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κοινοβουλίου και εκπρόσωπος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας στη διοικούσα επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών (FISP).  Aπό τη Γαλλική κυβέρνηση του έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Οι φοιητές αξιολογούνται με γραπτή εργασία, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνον μέσω του e-class εντός 45 ημερών από την λήξη των παραδόσεων της ενότητας. Οι εργασίες αξιολογούνται από τους διδάσκοντες στην κλίμακα του 10, και η βαθμολογία εκάστης εργασίας αναρτάται στο e-class συνοδευόμενη από αιτιολόγηση. Η εργασία έχει την μορφή επιστημονικού άρθρου - δείτε πρότυπο εδώ. Οι παραπομπές παρατίθενται στο υποσέλιδο (footnotes). Τόσο οι παραπομπές, όσο και οι αναφορές τέλους (references) ακολουθούν το πρότυπο του Chicago Manual of Style / Notes and Bibliography.

Βιβλιογραφία

Βιρβιδάκης,  Στέλιος, H υφή της ηθικής πραγματικότητας,, Αθήνα: Leader Books, 2009

    -------------------------, «Διαστάσεις και προοπτικές της σύγχρονης ηθικής φιλοσοφίας»,  

                                        στο Σταύρος Ζουμπουλάκης (επιμ.), Η επιστροφή της ηθικής:

                                        Παλαιά και νέα ερωτήματα, Αθήνα, ´Αρτος Ζωής, 2013, 405-37                                    

    Bloomfield, Paul, Moral Reality, Oxford: Oxford University Press, 2001

    Casebeer, William, Natural Ethical Facts, Evolution, Connectionism and Moral Cognition,

                                    Cambridge MA.: The MIT Press, 2003.

    Crisp, Roger, Reasons and the Good, Oxford: Clarendon Press, 2006

    Dworkin, Ronald,  Justice for Hedgehogs, Cambridge MΑ. and London: Harvard

                                   University Press, 2011

    Enoch David, Taking Morality Seriously, Oxford: Oxford University Pess, 2011

    Foot,  Philippa, Natural Goodness, Oxford: Clarendon Press, 2001

    Huemer, Michael, Ethical Intuitionism, Houndmills and New York: Palgrave, Macmillan,

                                  2005

    Κainz,  Howard,  Ethics in Context,  Toward the Definition and Differentation of the

    Morally Good,  Houndmills, Basingstoke and London: Macmillan, 1988

    Kramer, Matthew, Moral Realism as a Moral Doctrine, Malden & Oxford: Wiley –

                                   Blackwell, 2009

    Mάκι, Τζ. Λ., Ηθική: Η επινόηση του ορθού και του εσφαλμένου,  μτφρ. Δ. Μιχαήλ, επιμ.

    Μ.  Θεοδοσίου, εισαγ. Α. Χατζημωυσής, Αθήνα: Εκκρεμές, 2010

    Miller, Alexander,  An Introduction to Metaethics, Cambridge: Polity Press, 2003

    Oddie, Graham,  Value, Reality and Desire, Oxford: Clarendon Press, 2005

    Ogien, Ruwen (éd.), Le réalisme moral, Paris: Presses Universitaires de France, 1999.

    Peacocke, Christopher,  The Realm of  Reason, Oxford: Clarendon Press, 2004.

    Sayre-McCord, Geoffrey (ed.), Essays on Moral Realism, Ithaca: Cornell University Press,

                                                       1988.

    Scheffler, Samuel, Human Morality, Oxford: Oxford University Press, 1992

    Shaffer-Landau, Russ,  Moral Realism. A Defence, Oxford, Clarendon Press, 2003

    Sinnott-Armstrong Walter, Timmons, Mark, (eds.), Moral Knowledge? Oxford: OUP, 1996

    Smith, Michael, The Moral Problem, Oxford: Blackwell, 1994

    Stratton – Lake, Philip (ed.), Ethical Intuitionsim: Re-evaluations,  Oxford: Clarendon

                                                   Press, 2002

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις