Επαγγελματική Αξιολόγηση και Καθοδήγηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΨΧ 105) (ΨΧ105)

Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό  εξετάζεται η επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων με σωματική ή πνευματική αναπηρία. Για τις ανάγκες του μαθήματος, οι όροι «άτομο με αναπηρία» και «άτομο με μειονεξία» αναφέρονται αποκλειστικά στους ανθρώπους για τους οποίους η αναπηρία ή η μειονεξία επηρεάζουν την διαδικασία της επαγγελματικής τους ανάπτυξη σε τέτοιο βαθμό, ώστε να απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο χαρακτηριστικό αυτό. Για τις ομάδες αυτές εξετάζονται ζητήματα/προβλήματα σωματικής, γνωστικής, κοινωνικής  και επαγγελματικής ανάπτυξης, στερεότυπα που επηρεάζουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, μοντέλα επαγγελματικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης για τη διευκόλυνση του επαγγελματικού σχεδιασμού των ομάδων αυτών, διαδικασίες και μέσα αξιολόγησης ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και λοιπών χαρακτηριστικών της επαγγελματικής τους προσωπικότητας. Τα παραπάνω συμπληρώνονται με αποτελέσματα σχετικών ερευνών και με την περιγραφή ευρωπαϊκώ

Περισσότερα  

Ενότητες

Ημερομηνία

Ενότητες

10/10/2019

Εισαγωγή-Εννοιολογικές διασαφήσεις

17/10

Η αναπηρία σήμερα-Το νομοθετικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την απασχόληση

24/10

Ευρωπαϊκά προγράμματα-Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

31/10

Άτομα με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες

7/11

Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και αναπηρία

14/11

Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός

21/11

Μαθητές με αναπηρία - Ο ρόλος των γονέων

28/11

Ερευνητικά στοιχεία

5/12

Ερευνητικά στοιχεία

12/12

Θέματα ψυχικής υγείας

19/12

Θέματα χρήσης ουσιών

9/1/2020

Λοιπές κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

Μέσω e-class (ΕΓΓΡΑΦΑ) διατίθεται το  βιβλίο:

          Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. (2007). Μελέτη για την εκτίμηση της ποιότητας παροχής επαγγελματικής συμβουλευτικής στα άτομα με αναπηρίες-ΑμΕΑ. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα βασιστεί στην παρουσία και συμμετοχή τους στο μάθημα, στη συγγραφή σύντομων εργασιών που προτείνονται από τη διδάσκουσα και στην τελική εξέταση του μαθήματος.

Ημερολόγιο