Θέματα Εξελικτικής Ψυχολογίας (μάθημα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία)

Ηλίας Μπεζεβέγκης

Περιγραφή

 Σκοπός του μαθήματος είναι αφ'ενός η συζήτηση θεμάτων Εξελικτικής Ψυχολογίας, όπως αυτά μπορούν να εφαρμόζονται στο χώρο του σχολείου και της οικογένειας, καιαφ'ετέρου η εξοικείωση των φοιτητών με τη μελέτη και κριτική θεώρηση τέτοιων θεμάτων, όπως αυτά δημοσιεύονται σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Στο πλαίσιο αυτό, α) συζητούνται ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση -από παιδιά και εφήβους- αγχογόνων καταστάσεων καθημερινής ζωής, οι σχέσεις του παιδιού/εφήβου με τους γονείς, η αναπτυσσόμενη προσωπικότητα παιδιών και εφήβων, κ.ά. Συναφώς, παρουσιάζονται σχετικά ψυχομετρικά εργαλεία και διδάσκεται ο τρόπος χρήσης των από τον σχολικό ψυχολόγο. β)Οι φοιτητές αναλαμβάνουν τη μελέτη και κριτική θεώρηση επιστημονικών άρθρων πάνω σε παρεμφερή ζητήματα, τα οποία παρουσιάζουν προφορικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση την προφορική αυτή παρουσίαση και την επίδοσή τους σε τελική γραπτή εξέταση.

Ενότητες

Ι.1        Μαθησιακοί στόχοι

  •   H σε βάθος διερεύνηση  θεμάτων Εξελικτικής Ψυχολογίας, όπως αυτά μπορούν  

             να εφαρμόζονται στο χώρο του σχολείου και της οικογένειας

  •   Η εξοικείωση των φοιτητών με τη μελέτη και κριτική   θεώρηση τέτοιων θεμάτων,

              όπως αυτά δημοσιεύονται σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις