Εκπαιδευτική Ψυχολογία ΙΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ

Περιγραφή
Στόχοι

Κεντρικό ερώτημα το οποίο διαπνέει το μάθημα είναι πώς μαθαίνουν τα παιδιά. Θα εξετασθούν κριτικά οι σηματικότερες σύγχρονες προσεγγίσεις σε ζητήματα της μάθησης και της εκπαίδευσης. Στόχος είναι η κωδικοποίηση των πορισμάτων της έρευνας σε μια σειρά αρχών που μπορούν να εφαρμοστούν στη διδακτική πράξη. 

Το μάθημα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

?         H μάθηση ως αποτέλεσμα παθητικής αντίδρασης σε εξωτερικά ερεθίσματα- Συμπεριφορσμός

?         Η μάθηση ως αποτέλεσμα ενεργούς συμμετοχής -Γνωστική προσέγγιση

?         Η μάθηση ως αποτέλεσμα κοινωνικής αλληλεπίδρασης

?         Η μάθηση μέσα από δραστηριότητες που έχουν νόημα ? Εγκατεστημένη μάθηση

?         Ενεργοποίηση και αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης

 

?         Γνωστική ανάπτυξη κατά τομείς γνώσης- Μάθηση στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά.

?         Χρήση στρατηγικών στη μάθηση.

?         Ανάπτυξη αυτορρύθμισης και αναστοχασμού-Μεταγνώση.

?         Ο χρόνος ως αναγκαίος παράγοντας για εξ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο