Στοιχεία επιστημονικής γραφής

Μαρία Κακριδή

Περιγραφή

Το μάθημα παρουσιάζει (α) βασικούς τρόπους οργάνωσης και διεξαγωγής μιας έρευνας (γλωσσολογικής, αλλά όχι  μόνο), με ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους συλλογής (γλωσσικού) υλικού, και (β) τον τρόπο σύνταξης και συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας, με ξεχωριστή συζήτηση των βιβλιογραφικών συμβάσεων.

Βλ. αρχείο Περιγραφή μαθήματος στον φάκελλο Έγγραφα.

Ημερολόγιο