Αντιπαραβολές Βυζαντινού και Λατινικού μέλους

Φλώρα Κρητικού

Περιγραφή

Βιβλιογραφία. Βυζαντινό και λατινικό μέλος: Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις - Εισαγωγικά. Βυζαντινή και λατινική οκτωηχία - Έννοια του ήχου-τρόπου - Βυζαντινές και λατινικές θεωρητικές συγγραφές. Tonarius- Λατινικά "απηχήματα". Αρχαϊκοί λατινικοί τρόποι. Σύγχρονοι λατινικοί τρόποι - βυζαντινοί ήχοι: Σημεία σύγκλισης και απόκλισης. Βυζαντινά στοιχεία στο λατινικό μέλος - Επιρροές. Λατινικά στοιχεία στο βυζαντινό μέλος - Βενετοκρατία - Ιδιαίτερες μελοποιήσεις Κρητών: μεταγραφή, μορφολογία και ανάλυση.

Ημερολόγιο