Πολιτική Κουλτούρα, Κοινή Γνώμη και Επικοινωνία

Νίκος Δεμερτζής

Περιγραφή

Πολιτική κουλτούρα και κοινή γνώμη είναι έννοιες απολύτως συνδεδεμένες, παρόλο που οι επιστήμονες ερίζουν ως προς το ακριβές τους περιεχόμενο.  Αν (1) ως πολιτική κουλτούρα ορίσουμε τους τροπους με τους οποίους οι άνθρωποι ορίζουν και θεσμίζουν το Πολιτικό εντός του ιστορικού χρόνου και χώρου, και  αν (2) ως κοινή γνώμη ορίσουμε την εκφρασμένη άποψη των ατόμων πάνω σε επίδικα θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, τότε  δεν μπορεί παρά η μεν να επηρεάζει την δε. Και τούτο διότι το ποια θέματα αποκτούν δημόσιο ενδιαφέρον σε τρέχοντα χρόνο εξαρτάται από ευρύτερη πολιτική παράδοση και τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας σφαίρας. Είναι σαφές λοιπόν ότι η ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό τοποθετείται στον σκληρό πυρήνα του κλάδου της πολιτικής επικοινωνίας

 

 

 

 

 

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Μαθησιακοί στόχοι

 

 

Μέσα από τις δραστηριότητες του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες θα:

  • Μπορούν να κατανοήσουν κριτικά την έννοια της Κοινής Γνώμης και να την εντάξουν στο ευρύτερο πολιτικο-πολιτισμικό της πλαίσιο

     

 

  • Προσανατολιστούν στη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία και να εξοικειωθούν με την ορολογία και τις διάφορες προσεγγίσεις.

     

 

  •  Συνδυάσουν τις θεματικές του με άλλα συναφή μαθήματα που προσφέρονται στο Τμήμα (π.χ. δημοσκοπήσεις και έρευνες αγοράς, εισαγωγή στην πολιτική επικοινωνία, μεθοδολογία, προπαγάνδα και εξουσία, τεχνικές του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης, ελληνικό πολιτικό σύστημα κ.λπ.).

     

 

  • Να κατανοήσουν τα βασικά μεθοδολογικά προβλήματα που εμφανίζονται στις έρευνες κοινής γνώμης και τις πολιτικές δημοσκοπήσεις.