Υπηρεσίες Υγείας

Συντονιστής: Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ. Διδάσκοντες: Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Ε.ΡΙΖΑ.

Περιγραφή

Στο κατ’ επιλογήν μάθημα «Υπηρεσίες Υγείας», οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις για τη δομή των Υπηρεσιών Υγείας, τον τρόπο αξιολόγησης και οργάνωσής τους και την εξέλιξή τους σε ένα σύγχρονο περιβάλλον υγειονομικής φροντίδας.

Το πεδίο της έρευνας των υπηρεσιών υγείας είναι ταχέως αναπτυσσόμενο τις τελευταίες δεκαετίες και ο ρόλος του ουσιαστικός στη διαμόρφωση σημαντικών παραμέτρων καθορισμού της υγείας του πληθυσμού, όπως ο προσδιορισμός των υγειονομικών προτεραιοτήτων και των ατομικών αναγκών των πολιτών, η εφαρμογή μέτρων πρόληψης και η χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών υγείας.

Η αξιολόγηση των συστημάτων υγείας συνιστά θεμέλιο για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την εκπόνηση των κατάλληλων πολιτικών υγείας. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρόσφατα εισάγει νέες παραμέτρους όπως είναι η αυτοαξιολόγηση και κατά συνέπεια η εκτίμηση της καλής υγείας (good health), η ανταποκρισιμότητα (responsiveness) των υπηρεσιών υγείας και η δικαιοσύνη στη χρηματοδότηση (fairness f

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2021-2022

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Tρίτη 16.00-20.00, Πέμπτη 16.00-20.00

 

Υπεύθυνος : Γεώργιος Μαρίνος – Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και

Προληπτικής Ιατρικής

 

Α.Α.

Ημερομηνία

Θέμα

1

03/05/2022

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Συστήματα Υγείας

ΙΙΙ. Δαπάνες Υγείας

Γ. Μαρίνος – Ε. Ριζά

2

05/05/2022

Ι. Υπηρεσίες Υγείας στη Π.Φ.Υ.

ΙΙ. Η Κατάσταση της Υγείας στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα

Γ. Μαρίνος – Ε. Ριζά

3

10/05/2022

Ι. Οργανισμός Νοσοκομείων

ΙΙ. Μεταρρύθμιση του Συστήματος Υγείας

Γ. Μαρίνος – Ε. Ριζά

4

12/05/2022

Ι. Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας και Ικανοποίηση των χρηστών

ΙΙ. Ποιοτικές Έρευνες

Γ. Μαρίνος – Ε. Ριζά

5

17/05/2022

Ι. Ηθική και Δεοντολογία στις Υπηρεσίες Υγείας

ΙΙ. Εκτίμηση αναγκών Υγείας – Υγειονομικός Προγραμματισμός. Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας

Γ. Μαρίνος – Ε. Ριζά

6

19/05/2022

Ι. Δείκτες Υγείας

ΙΙ. Ιατρική στην Κοινότητα – Αξιολόγηση Ιατρικών Αναγκών

Γ. Μαρίνος – Ε. Ριζά

7

24/05/2022

Ι. Πληροφοριακό Σύστημα στον Τομέα Υγείας

ΙΙ. Συζήτηση επί της ύλης του μαθήματος – Απορίες – Οδηγίες για τις εξετάσεις

Γ. Μαρίνος – Ε. Ριζά

 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις