ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (Μεταπτυχιακό Θ3) Δ. Βάρσος (Θ3)

Δημήτρης Βάρσος

Περιγραφή

Η ηλεκτρονική αυτή τάξη δημηουργήθηκε για την υποστήριξη του μαθήματος Μεταπτυχιακή Άλγεβρα Ι. 

Για την ύλη του μαθήματος μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος.

Ο τρόπος διδασκαλίας θα συζητηθεί στην πρώτη συνάντηση, η οποία θα είναι με φυσική παρουσία.

Να παρακολουθήτε τις ανακοινώσεις, τόσον στην σελίδα του τμήματος, όσον και στην παρούσα τάξη. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις