Κβαντική Φυσική (MATH761)

Φοίβος Μαυρόπουλος - Βασίλειος Γεωργαλάς

Περιγραφή
Α. Περιγραφή μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: Κβαντική Φυσική

Μάθημα επιλογής χειμερινού (7ου) εξαμήνου προσφερόμενο στο Τμήμα Μαθηματικών,
4 ώρες / εβδομάδα, 13 διδακτικές εβδομάδες / εξάμηνο, σύνολο 52 ώρες /
εξάμηνο

Περιεχόμενο μαθήματος:

Εισαγωγή́ στην Κβαντική Φυσική. Αρχές της Κβαντικής Μηχανικής. Καταστάσεις
και κυματοσυναρτήσεις. Παρατηρήσιμα μεγέθη. Αναπαράσταση σε χώρο Hilbert.
Ερμιτιανοί τελεστές. Στατιστική ερμηνεία της μέτρησης. Μέτρηση και
προβολικό αξίωμα. Μέση τιμή μετρήσεων και αβεβαιότητα. Χρονική́ εξέλιξη
κατάστασης και φυσικών μεγεθών. Εξίσωση Schrödinger. Εξίσωση συνέχειας.
Χαμιλτονιανός τελεστής και ενεργειακό φάσμα. Προβλήματα σε μία χωρική
διάσταση. Κίνηση σωματιδίου σε δυναμικό. Αρμονικός ταλαντωτής. Προβλήματα
σκέδασης.

Διδάσκων (2019): Φοίβος Μαυρόπουλος, Τμ. Φυσικής, 210-7276893,
fmavrop@phys.uoa.gr

Προτεινόμενα συγγράματα:
1. Κβαντομηχανική, Τόμος Ι
Σ. Τραχανάς
ΙΤΕ ΠΑΝ/ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2009 Ηράκλειο ΚΡΗΤΗΣ
Κωδ. Εύδοξου: 268

2. Οι διαλέξεις φυσικής του Feynman, Τόμος Γ
Feynman Ri
Περισσότερα