Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές για την Έρευνα και την Τεχνολογία

Αθηνά Μαρκαντώνη

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πως λειτουργεί κοιτώντας την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να προσφέρει τις βασικές γνώσεις για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τη λειτουργία τους και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα σε αυτή. Επίσης παρουσιάζεται τo πλαίσιο των κοινών πολιτικών της Eυρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και μετά την εφαρμογή των Συνθηκών του Μααστρίχτ, του Άμστερνταμ, της Νίκαιας και της Λισαβώνας προσφέροντας κριτική γνώση για την εξέλιξη και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι απαρχές της ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι διαδικασίες που οδήγησαν στη σύσταση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την πορεία τους προς τη μετάβαση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται λεπτομερής ανάλυση των κύριων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κ.λπ.) καθώς επίσης και πα

Περισσότερα  

Ενότητες

-          Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & βασικές έννοιες – περιεχόμενα μαθήματος.

-          Η δημιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/Ένωσης (η Συνθήκη της Ρώμης, η ενιαία Ευρωπαϊκή πράξη, οι συνθήκες του Μάαστριχτ, Άμστερνταμ, Νίκαιας, Λισσαβώνας, και η νέα διακυβερνητική Συνθήκη).

-          Κριτική προσέγγιση των βασικών θεωριών για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (Ομοσπονδισμός, Λειτουργισμός – Νεολειτουργισμός, Διακυβερνητισμός, κτλ).

-          Δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

-          Δομή και λειτουργία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ.

-          Δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλίου.

-          Η Διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και ο ρόλος των κρατών μελών.

 

 

-          Πολιτική της Έρευνας και της Τεχνολογίας

-          Α. Η Ερευνητική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης & το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία - Horizon 2020 (Στόχοι & Δομή)

-          Β. Η Ερευνητική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης & το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία - Horizon 2020 (Μηχανισμοί χρηματοδότησης)

-          Άλλες Πολιτικές

-          Οικονομιή & Νομισματική Πολιτική

-          Μεταναστευτική Πολιτική

-          Αγροτική πολιτική

-          Ερευνητικά προγράμματα, Πρακτική Άσκηση, Διδακτορικό στην ΕΕ.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις