ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΦΣ 119

Γιώργος Πολίτης

Περιγραφή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ΦΛΣ 119 - ΦΛΣ 212) 

Η κοινωνική φιλοσοφία διερευνά τα κοινωνικά φαινόμενα με συνθετικό τρόπο. Αφ' ενός εξετάζει και αξιοποιεί τα ευρήματα των κοινωνικών επιστημών και αφ' ετέρου προσφεύγει στις αρχές της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας. Με αυτόν τον αναστοχαστικό τρόπο επιχειρεί να  κατανοήσει ερμηνεύσει και αξιολογήσει κοινωνικά γεγονότα και κοινωνικούς θεσμούς.

Tα ζητήματα, που την απασχολούν, σχετίζονται με τα διαφορετικά συστήματα κοινωνικής οργάνωσης και τις πολιτικές θεωρίες, που τα στηρίζουν.  Η πιο διαδεδομένη προσέγγιση θεωρεί ότι τα συστήματα αυτά είναι δύο: ο καπιταλισμός και ο σοσιαλισμός. Το στοιχείο, που τα διαφοροποιεί, είναι η ιδιωτική ή κοινωνική κατοχή των μέσων παραγωγής. Bάσει αυτής της διάκρισης, ο καπιταλισμός είναι το σύστημα κοινωνικής οργάνωσης, στο οποίο τα μέσα παραγωγής ανήκουν σε ιδιώτες. Η θεωρία πίσω από αυτό το σύστημα είναι ο φιλελευθερισμός. Το σύστημα κοινωνικής οργάνωσης, στο οποίο τα μέσα παραγωγής ανήκουν στην κοινωνία, είναι ο

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις