Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων

Νικόλαος Πασσάς, Σπύρος Ξεργιάς

Περιγραφή

Η συναρπαστική εξέλιξη των ασύρματων και κινητών επικοινωνιών, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80, με κύριους εκφραστές το WiFi και το GSM, συνεχίζεται στην εποχή μας με τα δίκτυα 4ης γενιάς, και ειδικότερα τα συστήματα LTE και LTE-A. Στόχος του μαθήματος είναι να αναλύσει τον τρόπο λειτουργίας αυτών των συστημάτων, εμβαθύνοντας σε βασικές επιμέρους περιοχές, όπως οι παρακάτω:

  • Η διαχείριση κινητικότητας, με έμφαση σε ετερογενή δίκτυα μακροκυψελών – φεμτοκυψελών
  • Η αντιμετώπιση παρεμβολών που προκαλούνται από τη νέα δομή και λειτουργία των δικτύων 4ης γενιάς
  • Οι νέες δυνατότητες απ’ ευθείας επικοινωνίας μεταξύ τερματικών συσκευών
  • Οι προοπτικές και τεχνικές ανάπτυξης εφαρμογών που αξιοποιούν τις προηγμένες δυνατότητες των δικτύων 4ης γενιάς
  • Η αποδοτική διαχείριση ασύρματων πόρων
  • Ο ρόλος των δορυφορικών επικοινωνιών
  • Οι απειλές και οι τεχνικές παροχής ασφάλειας των κινητών επικοινωνιών

 

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μάθημα, θα έχουν ενεργό ρόλο σε αυτό, καθώς θα κληθο

Περισσότερα