Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών (ΕΠ18)

Νίκος Πασσάς

Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τα προβλήματα σχεδίασης και λειτουργίας των κυψελωτών συστημάτων, να κατανοεί την σχέση τους με τις απαιτήσεις των συνδρομητών και να μπορεί να σχεδιάζει την υλοποίηση τους για τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουν.
 
Η ύλη περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
 
- Εισαγωγή, βασικές έννοιες, Κεφ. 1
- Αρχές σχεδιασμού των κυψελωτών συστημάτων, Κεφ. 3
- Κατανομή και εκχώρηση ασυρμάτων πόρων –πολλαπλή πρόσβαση, Κεφ. 5
- Αρχιτεκτονική των κυψελωτών συστημάτων, Κεφ. 7
- Διαχείριση ραδιοδιαύλων, Κεφ. 9
- Διαχείριση κινητικότητας, Κεφ. 10
- Διαχείριση επικοινωνίας, Κεφ. 11
- Ασύρματα τοπικά δίκτυα, Κεφ. 13
- Ειδικά θέματα - Επιπλέον υλικό διαφανειών
Περιγραφή

Είναι μάθημα επιλογής κατεύθυνσης του τομέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος και σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα Διατάξεις και Συστήματα Επικοινωνίας και Δίκτυα Επικοινωνίας.

Προσφέρεται στο 7ο (χειμερινό) εξαμήνο με τρεις ώρες θεωρία και μια ώρα εργαστήριο. Για πρακτικούς λόγους τα εργαστήρια γίνονται όλα μαζί στο τέλος του εξαμήνου.

Χρήσιμο για την ευχερέστερη κατανόηση του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει προηγουμένως πάρει τα μαθήματα Δίκτυα Επικοινωνιών Ι και ΙΙ.

Διδακτικοί-Μαθησιακοί Στόχοι -Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να αποκτήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες μια βαθύτερη κατανόηση των αρχών σχεδιασμού των σύγχρονων συστημάτων ασύρματων και κινητών επικοινωνιών, των αρχιτεκτονικών συστημάτων κινητών επικοινωνιών (με έμφαση στο GSM), της διαχείρισης ραδιοδιαύλων, καθώς και των βασικών διαδικασιών υποστήριξης κινητικότητας και επικοινωνίας στα συστήματα αυτά (εγκαθίδρυση κλήσης, μεταπομπή, ενημέρωση θέσης, κτλ.)

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Περιγράφει και εξηγεί τις αρχές που διέπουν τα δίκτυα ασύρματων και κινητών επικοινωνιών: Λειτουργικές οντότητες, ο ρόλος τους, οι διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ τους και η εξέλιξή τους στην πάροδο των χρόνων.
  • Περιγράφει και εξηγεί γιατί τα χαρακτηριστικά της ασύρματης επικοινωνίας και η κινητικότητα των χρηστών δυσκολεύουν την παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε κινητούς χρήστες. Στη συνέχεια να γνωρίζει τα πλέον εξελιγμένα πρωτόκολλα των ασύρματων τοπικών δικτύων (ΙΕΕΕ 802.11), τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, καθώς και την εξέλιξή τους από την αρχική τους μορφή μέχρι και σήμερα.
  • Περιγράφει και εξηγεί τις απαιτήσεις υποστήριξης κινητικότητας σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών, τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ικανοποίησή τους, καθώς και την ανάλογη σηματοδοσία μεταξύ των λειτουργικών οντοτήτων του συστήματος, με έμφαση στην ενημέρωση θέσης και την μεταπομπή.
  • Περιγράφει και εξηγεί τις διαδικασίες αρχικοποίησης επικοινωνίας και εγκαθίδρυσης κλήσης σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών, με έμφαση στην αναζήτηση χρήστη και στη σηματοδοσία από τον χρήστη που καλεί στο χρήστη που καλείται.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα γίνουν στο τελευταίο μέρος του μαθήματος και θα περιλαμβάνουν σύντομες παρουσιάσεις σε θέματα σχετικά με την ύλη που θα διδαχθεί.

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης

Η βαθμολογία του μαθήματος, συντίθεται από:

 

Α) το βαθμό των εργασιών 30%. 

Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος, ανατίθενται εργασίες, υπό τη μορφή σύντομων παρουσιάσεων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω e-class εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών και παρουσιάζονται στην αίθουσα, εφ όσον υπάρχει δυνατότητα. 

 

Β) το βαθμό των εξετάσεων περιόδου 70%

Οι εξετάσεις είναι στο σύνολο της ύλης, η οποία αποτελείται από τα κεφάλαια του βιβλίου ΚΑΙ τις διαφάνειες των παρουσιάσεων.

 

Ημερολόγιο