Τεχνικές Ανάλυσης και Πρόβλεψης Τηλεπικοινωνιακών Αγορών (ΤΕ-3011)

Μιχαήλ Κυριακίδης

Περιγραφή
Οι διαδικασίες ανάλυσης και πρόβλεψης των αγορών αποτελούν δομικά τμήματα μιας επιχειρησιακής μελέτης, ενώ έχουν ευρείες εφαρμογές στη βιομηχανία, στην οικονομία του περιβάλλοντος, στην αγροτική οικονομία κλπ. Αναφορικά με την αγορά των τηλεπικοινωνιών, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), καθοδηγώντας τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν στα επενδυτικά σχέδια και στη διαδικασία προώθησης τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, τα στελέχη που έχουν την ικανότητα να κάνουν χρήση της κατάλληλης πληροφορίας και των υπαρχόντων μεθοδολογιών ώστε να αναλύσουν την αγορά και να προβλέψουν τις μελλοντικές καταστάσεις της, υποστηρίζοντας της διαδικασία λήψης κρίσιμων αποφάσεων, τυγχάνουν υψηλής ζήτησης από τους οργανισμούς. Το παρόν μάθημα αποσκοπεί να δώσει στους φοιτητές την πρακτική γνώση και τη δυνατότητα να αναζητούν, να αξιολογούν και να αναλύουν τα κατάλληλα δεδομένα, προκειμέν
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις