Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (ΠΜΣ 554)

Μαρούλης Δημήτριος

Περιγραφή
Εισαγωγή, τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης, ανάλυση, σχεδιασμός,πραγματικός χρόνος. Διαγράμματα Ροής Δεδομένων(ροές, γεγονότα, μετασχηματισμοί, τερματιστές, έλεγχος), Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων(καταστάσεις, μεταβάσεις,συνθήκες, ενέργειες, χρόνος, αποθήκευση γεγονότων), Διαγράμματα Οντοτήτων-Συσχετήσεων (οντότητες, συσχετήσεις, αντικείμενα, κανόνες), Συνοδευτική Τεκμηρίωση (λεξικό,γλώσσα,κλειδιά, κλπ.), Διαγράμματα Ολοκλήρωσης (στρωματοποίηση, οριζόντια και κάθετη ισσοροπία, έλεγχοι). Διαγράμματα Γενικού Πλαισίου (κανόνες,προδιαγραφές, τερματιστές, διεπαφές,έλεγχοι κλπ), Λίστα Γεγονότων (γεγονότα, αποκρίσεις, ταξινομήσεις, γενικοί κανόνες, έλεγχοι), Μοντέλο Συμπεριφοράς (στρατηγικές, χαρακτήρας, προκαταρκτικά μοντέλα, λίστες, στρωματοποίηση, περιορισμοί), Μοντελοποίηση-Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών (προδιαγραφές, αξιολόγηση,εκτίμηση απαιτήσεων, πραγματικός χρόνος, κατανομές, διεπαφές, διεργασίες ελέγχου, πίνακες ιχνηλάτισης), Μοντελοποίηση Λογισμικού (αρχιτεκτονική, διεργασίες, παραλ
Περισσότερα