Ασύρματες Επικοινωνίες (ΠΜΣ 550)

Μολυμπάκης Μάρκος

Περιγραφή
Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες: [Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ασύρματη τηλεπικοινωνία, φάσμα συχνοτήτων, ηλεκτρομαγνητική ισχύς, ανάκλαση και διάθλαση επιπέδου κύματος, πλάγια πρόσπτωση]. Διάδοση Η/Μ κυμάτων:[ Ελεύθερος χώρος-Γήϊνος χώρος, κύμα εδάφους, κύμα χώρου, κύμα επιφάνειας, συνθήκη οπτικής επαφής, επίδραση εμποδίων - Τροποσφαιρική Διάδοση, διάθλαση, πολλαπλές οδεύσεις, κυματοδηγός, διαλείψεις, διαφορική λήψη - Ιονοσφαιρική Διάδοση, συχνότητα πλάσματος, κρίσιμη συχνότητα, ιονοσφαιρική διάθλαση, ανάκλαση, ιονοσφαιρικές μεταβολές , μαγνητικό πεδίο και Μodes διάδοσης, Faraday, υπολογισμός ραδιοζεύξεων, προσωπικές επικοινωνίες]. MODERN HF COMMUNICATIONS: [Συστήματα εκτίμησης καναλιού σε πραγματικό χρόνο , Εισαγωγή, γενικευμένος RTCE αλγόριθμος, κατάταξη συστημάτων RTCE].