Προσαρμοστικά Συστήματα για Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (ΠΜΣ 535)

Θεοδωρίδης Σέργιος

Περιγραφή

1) Μηχανική μάθηση, ανακαλύπτοντας δομή σε δεδομένα, παραμετρική και μη παραμετρική μοντελοποίηση, συναρτήσεις κόστους, ελάχιστα τετράγωνα, γραμμική παλινδρόμηση (regression), ταξινόμηση (classification), regularization, ridge regression, αντίστροφα προβλήματα: ill-conditioning and overfitting, εκτίμηση μέσου τετραγωνικού σφάλματος, Bias-variance dilemma, μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας, Bayesian inference, curse of dimensionality, μέθοδοι δοκιμασίας (validaion).

2) Γραμμική εκτίμηση μέσου τετραγωνικού σφάλματος (MSE), συνθήκη ορθογωνιότητας, γραμμικά φίλτρα, MSE φίλτρα στο πεδίο συχνοτήτων, αποσυνέλιξη: image deblurring, φίλτρα Kalman.

3) Μέθοδος στοχαστικής κατάδυσης, εφαρμογή σε MSE εκτίμηση, στοχαστική προσσέγιση (stochastic approximation), online αλγόριθμοι, o αλγόριθμος LMS.

4) Η οικογένεια των ελαχίστων τετραγώνων, γεωμετρική ερμηνεία, ψευδοαντίσροφος, ιδιότητες του εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων, ο αλγόριθμος RLS, singular value decomposition και ελάχιστα τετράγωνα.