Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση (ΠΜΣ 533)

Περιγραφή
Μέθοδοι Κατωφλίωσης, Μέθοδοι Ανίχνευσης Ακμών, Σύνδεση Ακμών και Εξαγωγή Περιγράμματος, Τελεστές Διεύρυνσης και Διάβρωσης, Αλγόριθμος Δημιουργίας Σκελετού Μορφής, Αλγόριθμος Εκλέπτυνσης, Μέθοδοι Ποσοτικής Περιγραφής της Υφής και Εξαγωγή Ουσιωδών Χαρακτηριστικών, Κατάτμηση Εικόνας με Βάση την Υφή Περιοχών της, Μετασχηματισμός Προοπτικής και Ομογενείς Συντεταγμένες, Φυσικό Μοντέλο της Φωτογραφικής Μηχανής. Μαθηματικό Μοντέλο της Φ.Μ. και Προσδιορισμός των Παραμέτρων του, Εφαρμογές, Χρήση της Διαφοράς Εικόνων στην Ανάλυση της Κίνησης, Τεχνική Ανίχνευσης Κινούμενης Ακμής, Τεχνική των Πεδίων Οπτικής Ροής.

Ημερολόγιο