Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες (Μ134 )

Σταυρακάκης Ιωάννης

Περιγραφή

Το μάθημα είναι Επιλογής για τις κατευθύνσεις  "Δικτύωση Υπολογιστών" και "Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος" του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών στη "Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων" του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. H διδακτική του ύλη  ανανεώνεται κάθε έτος και περιλαμβάνει μια σειρά από θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος όσον αφορά σε δίκτυα, τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα.

Το μάθημα περιλαμβάνει παραδόσεις από τους διδάσκοντες, καθώς και μια σειρά από εργασίες, οι οποίες παρουσιάζονται και γίνονται αντικείμενο συζήτησης στην τάξη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το μάθημα και τον τρόπο που είναι οργανωμένο δίνονται στο σύνδεσμο:

http://eclass.di.uoa.gr/modules/course_description/

Περιγραφή
Το μάθημα είναι Επιλογής για τις κατευθύνσεις  "Δικτύωση Υπολογιστών" και "Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος" του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών στη "Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων" του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. H διδακτική του ύλη  περιλαμβάνει μια σειρά από θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος όσον αφορά σε δίκτυα, τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα. 

 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του μαθήματος

Πέμπτη 17.15 - 20.00   (2024)

Στόχοι
Γενικοί Στόχοι:  Κύρια επιδίωξη του μαθήματος είναι να συμπληρώσει τις βασικές γνώσεις πάνω σε δίκτυα υπολογιστών που παρέχονται σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, δίνοντας έμφαση τόσο σε βασικά και όσο και σε επίκαιρα θέματα δικτύων που απασχολούν την ερευνητική κοινότητα. Επιπλέον, να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην ανάγνωση και κριτική παρουσίαση ερευνητικών εργασιών με απώτερο σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των ίδιων για ερευνητική ενασχόληση.

Ειδικότεροι Στόχοι για τον φοιτητή - Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση:

 • Να συμπληρώσει τις βασικές γνώσεις πάνω σε δίκτυα υπολογιστών, δίνοντας έμφαση σε βασικά και επίκαιρα θέματα δικτύων ευρύτερης εφαρμογής.
 • Να χρησιμοποιεί προχωρημένα εργαλεία μελέτης και σχεδιασμού δικτυακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας.
 • Να εφαρμόζει προχωρημένες προσεγγίσεις για την βαθύτερη κατανόηση και επίλυση σημαντικών προβλημάτων, όπως ο σχεδιασμός adhoc δικτύων μεγάλης κλίμακας, η δρομολόγηση πληροφορίας σε αυτά τα δίκτυα, η τοποθέτηση περιεχομένου σε δικτυακές δομές, ο κατανεμημένος διαμοιρασμός πόρων, η θεώρηση συνεργατικότητας, εγωιστικού ανταγωνισμού και μοντέλων αποφάσεων, κλπ
 • Να ερευνά τη βιβλιογραφία, να κατανοεί το σχεδιασμό και ανάλυση προχωρημένων δικτυακών σχημάτων και να κατανοεί και να επικοινωνεί τις βασικές συνεισφορές και αδυναμίες.
Περιεχόμενο Μαθήματος (ΥΠΕΡΣΥΝΟΛΟ)
 • (1) Device-to-Device / Ad-Hoc aσύρματα δίκτυα. Βασικές προκλήσεις και εφαρμογές
 • (2-3) Δρομολόγηση σε Ad-hoc / D2D δίκτυα (Proactive – Reactive, Destination Sequenced
  Distance Vector Routing (DSDV), Optimized Link State Routing (OLSR), Dynamic Source Routing (DSR), Ad-Hoc On Demand Distance Vector (AODV), Geographic and Energy-Aware routing, κλπ
 • (2-3) Κλιμάκωση (scalability) ad hoc δικτύων και πρωτοκόλλων δρομολόγησης : Ιδιότητες κλιμάκωσης γνωστών πρωτοκόλλων (επιπέδων, ιεραρχικών και υβριδικών) και ανάλυση επιπέδου (flat) πρωτοκόλλου δρομολόγησης με βέλτιστες ιδιότητες κλιμάκωσης.
 • (1) Δίκτυα Ανεκτικά σε Καθυστέρηση (Delay Tolerant Networks): Αποδοτική διάχυση / δρομολόγηση μηνυμάτων.
 • (1) Τοποθέτηση Υπηρεσιών / Περιεχομένου στο Δίκτυο (Network Service/Content Placement): Μηχανισμοί προσδιορισμού θέσης τοποθέτησης περιεχομένου/υπηρεσιών σε δικτυακές δομές μεγάλης κλίμακας με περιορισμένη (τοπική μόνο) γνώση της δικτυακής τοπολογίας και της ζήτησης.
 • (1-2) Connected Cars: Network supported driving, etc
 • (1-2) Sensor Network Connectivity and Topology Routing.
 • (1-2) Κατανεμημένοι μηχανισμοί προσωρινής αποθήκευσης περιεχομένου (caching). Τοποθέτηση πόρων σε 5G.
 • (3) Μηχανισμοί πρόσβασης σε κατανεμημένους δικτυακούς (και όχι μόνο) πόρους: Μηχανισμοί απόφασης / επιλογής πόρων σε συνθήκες ανταγωνισμού / συμφόρησης. Θεώρηση του τιμήματος της έλλειψης συντονισμού (αναρχίας). Μοντέλα αποφάσεων επηρεασμένα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Ενναλακτικές προσεγγίσεις βασισμένες σε μερικό συντονισμό και τις τεχνολογίες ΤΠΕ (ICT).
 •  
Ανθρώπινο Δυναμικό

Καθ. Ιωάννης Σταυρακάκης (http://www.di.uoa.gr/~ioannis)

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης

Ερευνητικές εργασίες (30%)* : στην ενότητα των ad hoc δικτύων θα υπάρξουν 1-3 εργασίες, με βάρος 10% στον τελικό βαθμό η καθεμιά, σε θέματα MAC και δρομολόγησης (με κάποιες εξ αυτών προαιρετικές)

Γραπτές εξετάσεις (70%)* : στο τέλος του εξαμήνου, καλύπτουν τις παρουσιάσεις από τους διδάσκοντες του μαθήματος και τις εργασίες που θα δοθούν κατά τη διάρκειά του. Γίνονται με κλειστά βιβλία.

 * βάρος στον τελικό βαθμό του μαθήματος