Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα

Ρουσσοπούλου Μέμα

Περιγραφή
Επιθεώρηση μοντέρνων λειτουργικών συστημάτων. Πολυ-νηματικά συστήματα. Συγχρονισμός και υποστήριξη από πυρήνες. Τεχνικές διαχείρισης φυσικής-υπερβατής μνήμης και συστήματα αρχείων. Κατανεμημένα συστήματα αρχείων και διαχείριση κατανεμημένων πόρων. Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων και εξακρίβωση ταυτότητας. Κατανεμημένοι πυρήνες. Συνεργατικό caching. Συστήματα συνολικής μνήμης.
Κωδικός: Μ131 (ΠΜΣ 518)
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Πληροφορική » 1 - Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Πληροφορική » 2 - Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Πληροφορική » 3 - Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων » 1 - Μηχανική Υπολογιστών