Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα (Μ131 (ΠΜΣ 518))

Ρουσσοπούλου Μέμα

Περιγραφή
Επιθεώρηση μοντέρνων λειτουργικών συστημάτων. Πολυ-νηματικά συστήματα. Συγχρονισμός και υποστήριξη από πυρήνες. Τεχνικές διαχείρισης φυσικής-υπερβατής μνήμης και συστήματα αρχείων. Κατανεμημένα συστήματα αρχείων και διαχείριση κατανεμημένων πόρων. Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων και εξακρίβωση ταυτότητας. Κατανεμημένοι πυρήνες. Συνεργατικό caching. Συστήματα συνολικής μνήμης.