Μοριακή Φασματοσκοπία

Αθανάσιος Τσεκούρας

Περιγραφή

Αρχές της μοριακής φασματοσκοπίας, χαρακτηριστικά φασμάτων, πεδία της φασματοσκοπίας. τεχνικές, εφαρμογές.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, γενικά περί μορφής φασμάτων, εκπομπή μέλανος σώματος, συντελεστές Einstein, εύρος κορυφών

Υδρογονοειδή άτομα, ενεργειακές στάθμες, κυματοσυναρτήσεις, κανόνες επιλογής, λεπτή υφή, υπέρλεπτη υφή. Πολυηλεκτρονιακά άτομα, διαγράμματα Grotrian, φασματοσκοπικοί όροι.

Περιστροφή διατομικών μορίων, ενεργειακές στάθμες, κυματοσυναρτήσεις, κανόνες επιλογής, φασματοσκοπικές σταθερές, ελαστικός περιστροφέας, μορφές φασμάτων, κατανομές πληθυσμών, ισοτοπική επίδραση. Περιστροφή πολυατομκών μορίων, κατάταξη μορίων ανάλογα με τις ροπές αδράνειας, ενεργειακές στάθμες, εκφυλισμός, κανόνες επιλογής.

Δονήσεις διατομικών μορίων, ενεργειακές στάθμες, κυματοσυναρτήσεις, κανόνες επιλογής, φασματοσκοπικές σταθερές, αναρμονικότητα, ενέργεια διασπάσεως δεσμού, μορφές φασμάτων, περιστροφική υφή, ισοτοπική επίδραση, συντελεστές Dunham. Δονήσεις πολυατομκών μορίων, κανονικοί τρόποι δονήσεως, ενεργειακές στάθμες, στροφορμή λόγω δονήσεως.

Καμπύλες δυναμικής ενέργειας διατομικών μορίων, φασματοσκοπικοί όροι, κανόνες επιλογής, μορφές φασμάτων, δονητική, περιστροφική υφή, ταινίες, ακολουθίες και πρόοδοι, διαγράμματα Fortrat. Δομή διεγερμένων πολυατομικών μορίων.

Τεχνικές φασματοσκοπίας απορροφήσεως και εκπομπής, οργανολογία, lasers, μελέτες μορίων και διεργασιών.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -