Η συζήτηση για την εθνική ταυτότητα στην ελληνική ιστοριογραφία (ΣΙ20)

Βαγγέλης Καραμανωλάκης

Περιγραφή

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναδείξει πτυχές της συζήτησης για την εθνική ταυτότητα στην ελληνική ιστοριογραφία, τους όρους συγκρότησης, οριοθέτησής και επαναπροσδιορισμού της. Αρχικά θα μελετηθεί η έννοια της εθνικής ταυτότητας, και η συζήτηση γύρω από τη συμβολή της ιστορίας στη συγκρότησή της, όπως έχει αποτυπωθεί τα τελευταία χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η μελέτη της ελληνικής περίπτωσης με έμφαση στις συζητήσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση συγκεκριμένων ιστορικών περιόδων στο εθνικό αφήγημα. Παράλληλα θα μελετηθούν ιστοριογραφικές διαμάχες στο δημόσιο πεδίο, όπως λ.χ οι διαμάχες για τις εθνικές μειονότητες ή τα σχολικά εγχειρίδια, στο πλαίσιο του γενικότερου προσδιορισμού της ελληνικής εθνικής ταυτότητας

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις