ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Καμπερίδου, Ει. (2011/2012). Κοινωνικό Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Πολυπολιτισμικότητα και Αθλητισμός. Επιστημονικές Εκδόσεις Τελέθριο.    

2.  Kamberidou, I., & Chroni, S. (2016). The Greek Experience: Outstanding Women in the Social Space of Sport. Ιn R. Diketmüller (Ed.), Inspirational Women in Europe: Making a Difference in Physical Education, Sport and Dance (pp. 224–242). Continent Series of the International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IAPESGW). Juiz de Fora: NGIME/UFJF