Παρουσιάσεις ΙΙI (8 Δεκεμβρίου 2022)

Αγγελική Διαμαντή

Κοντσέρτο για κόρνο σε Ρε-μείζονα, Hob. VIId: 3 (1762)

Κοντσέρτο για πληκτροφόρο σε Ρε-μείζονα, Hob. XVIII: 11 (έως το 1784)