διπλωματικές εργασίες 2018

Καλά Παραδείγματα Πληθοπορισμού (Crowdsourcing) και Πολιτοπορισμού (Citizen-Sourcing) στον Δημόσιο Τομέα: Μελέτη, Αξιολόγηση και Προτάσεις Εφαρμογής.

Αλεξάνδρα Καραβά (alexpkarava@gmail.com), Τελική Εργασία, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΚΕ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Αθήνα, Δεκέμβριος 2018.

κείμενο τελικής εργασίας


Οδηγοί Αξιοποίησης Social Media στο Δημόσιο Τομέα: Μελέτη Πρακτικών στα κράτη Μελέτη Πρακτικών στα κράτη– μέλη της Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς. Προτάσεις Εφαρμογής στην Ελλάδα.

Μαρία Μιχοπούλου (mar.michop@gmail.com), Τελική Εργασία, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΚΕ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Αθήνα, Δεκέμβριος 2018.

κείμενο τελικής εργασίας


Εργαλειοθήκες Σχεδιασμού Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα (Public Sector Innovation Toolkits): Μελέτη, Αξιολόγηση και Προτάσεις Εφαρμογής.

Δημήτριος-Σοφοκλής Σιγανάκης (dsiganakis@yahoo.com), Τελική Εργασία, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΚΕ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Αθήνα, Δεκέμβριος 2018.

κείμενο τελικής εργασίας


Καλά Παραδείγματα Υπηρεσιών Έξυπνων Πράσινων / Ανθεκτικών Πόλεων (Smart Green/Resilient Cities): Μελέτη, Αξιολόγηση και Προτάσεις Εφαρμογής.

Αναστασία Στάμου (natasastamou@yahoo.gr), Τελική Εργασία, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΚΕ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Αθήνα, Δεκέμβριος 2018.

κείμενο τελικής εργασίας


Η ενίσχυση της αυτοσυνηγορίας σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία μέσα από την χρήση του Facebook.

Σοφία Καραγκούνη (karagounisophia@gmail.com), Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Επικοινωνία και ΜΜΕ, Τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Αύγουστος 2018.

κείμενο διπλωματικής εργασίας