Υλικό Μαθήματος

Εισαγωγή σε Μεταγλωττιστές, Γραμματικές, Συντακτικό, Σημασιολογική Ανάλυση, Παραγωγή κώδικα.

SystemSoft-Compilers (Κεφ5).pdf

Εισαγωγή και Γενική Επισκόπιση Μεταγλωττιστές.

03-implementation-corrected.pdf

Γραμματικές, κανόνες, παραγωγές, συντακτικά δένδρα.

Απαραίτητο για να απαντήσετε την 1η άσκηση αυτοαξιολόγησης.

Chapter02_Programming_Language_Syntax_4e.pdf

Όπως και το προηγούμενο, παρόμοια ύλη, αλλά από τον Scott που είναι το κύριο βοήθημα.

Chapter04_Semantic_Analysis_4e.pdf

Περισσότερο εγκυκλοπαιδικό, αναπτύσσει την 3η φάση σε έναν μεταγλωττιστή. Σημασιολογικά δένδρα. 

Για τις ανάγκες του μαθήματος, μην αφιερώσετε χρόνο για εις βάθος κατανόηση. Μόνο τις γενικές αρχές.

Chapter15_Building_a_Runnable_Program_4e.pdf

Παραγωγή κώδικα. Εγκυκλοπαιδικό, για τις ανάγκες του μαθήματος διαγώνιο διάβασμα.

The current chapter turns to the work of the backend,
and specifically to code generation, assembly,
and linking.

Απεικόνιση ακεραίων, float, double

Αριθμητική Υπολογιστών

chap02.pdf

Απαραίτητο, απεκόνιση δεδομένων, απο Foruzan.

chap03.pdf

Forouzan chapter 3. Numbers (integer, float, double)

Απεικόνιση ακεραίων, float, double.

Απαραίτητο.

chap04edit.pdf

Πώς γίνονται οι πράξεις και εξήγηση γιατί maxint+1=minint.

1. lec_01_float_pt.pdf

Απεικόνιση αριθμών στο δυαδικό σύστημα (ΙΕΕΕ 745).

Απαραίτητο για να απαντήσετε την άσκηση 2 αυτοαξιολόγησης.

2. cantrell.pdf

Σύντομη παρουσίαση για λάθη αριθμητικής στους υπολογιστές.

Απαραίτητο για την 2.4 άσκηση.

3. floating_point_math.pdf

Πλήρης και εμπεριστατωμένη ανάλυση για λάθη αριθμητικής.

Μόνο για όσους θέλουν να εμβαθύνουν, για μελλοντική αναφορά.

Δεν είναι απαραίτητο για το μάθημα.

Συνέχεια από τον Scott

Chapter03_Names_Scopes_and_Bindings_4e.pdf

Σημαντικό!!!

Chapter05_Target_Machine_Architecture_4e.pdf

Εκτέλεση προγράμματος σε επίπεδο αρχιτεκτονικής.

Δεν το καλυψαμε στο μάθημα, αλλά αν κάποιος θέλει να δει τα εσωτερικά της εκτέλεσης.

Chapter06_Control_Flow_4e.pdf

Πολύ σημαντικό!!!

Chapter07_Type_Systems_4e.pdf

Σημαντικό! τύποι δηλώσεων μεταβλητών (discrete, composite)

Chapter08_Composite_Types_4e.pdf

Σημαντικό! struct και arrays

Chapter09_Subroutines_and_Control_Abstraction_4e.pdf

Απαραίτητο, παράμετροι κλπ.

Chapter10_Data_Abstraction_and_Object_Orientation_4e.pdf

Σημαντικό, όμως ίσως να μην προλάβουμε να το καλυψουμε.

2o  Μέρος - Τεχνικές Προγραμματισμού

0. Σημειώσεις Τεχνικές Προγραμματισμού.pdf
c. Τ2. Έλεγχος Προγραμμάτων.pdf
a. 04 05 BW boolean-modules.pdf
b. Τ3. Φροντιστήριο Ενοτήτων.pdf
d. Τ4. Φροντιστήριο Generics.pdf
Γ. Modularity and Generics ADT Stack.zip
The.Practice.of.Programing.Feb.1999.pdf
Τεχνικές Προγραμματισμού Proc as Par.zip

ΝΕΟ

Προγράμματα επίδειξης με procedure as parameter.