Πρακτική Άσκηση (68Θ617)

Ενότητες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ

Περιγραφή πλαισίου Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 4 μήνες μερικής απασχόλησης ή 320 ώρες τουλάχιστον

ΦΟΡΕΙΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΘΕΑΤΡΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΝΤΥΠΑ,        ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ κλπ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σχετικό με το αντικείμενο σπουδών

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με φορέα που πρέπει να έχει νόμιμο εκπρόσωπο και επίσημη σφραγίδα. Τον/την ασκούμενο/η πρέπει να επιβλέπει κάποιος/α υπεύθυνος/η που θα ορίσει ο φορέας και θα είναι σχετικός με το αντικείμενο απασχόλησης.

Απαραίτητα  έγγραφα [δεν υπάρχουν τυποποιημένα έγγραφα]:

1. Παρουσιολόγιο: σημειώνονται οι ώρες απασχόλησης σε ημερήσια βάση και το συνυπογράφουν ο/η ασκούμενος/η μαζί με τον/την επιβλέποντα/ουσα

2. Βεβαίωση φορέα: βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης από τον φορέα, το χρονικό διάστημα υλοποίησης και ο χώρος απασχόλησης του/της φοιτητή/τριας.

3. Έκθεση Αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από τον/την Επιβλέποντα/ουσα: στην έκθεση αποτιμάται η συνεργασία και η απόδοση του/της φοιτητή/τριας στη διάρκεια της πρακτικής

4. Έκθεση Αποτίμησης της πρακτικής άσκησης του/της ασκούμενου/νης: καταγραφή των εντυπώσεων του/της φοιτητή/τριας και γενική αποτίμηση της συνεργασίας στο πλαίσιο της πρακτικής.

Τα παραπάνω έγγραφα συμπληρωμένα θα κατατίθενται σε φάκελο στην διδάσκουσα στο τέλος του εξαμήνου για να περαστεί ο βαθμός του μαθήματος.