Κονστρακτιβιστική-αναπτυξιακή αξιολόγηση

Κονστρακτιβιστική-αναπτυξιακή αξιολόγηση της μαθητικής επίδοσης μέσω κειμένων και τεχνουργημάτων (ζωγραφιές, αφηγήσεις, κατασκευές και ερευνητικά σχέδια παιδιών)