Αξιολόγηση της Μαθητικής Επίδοσης (ΤΕΚ 125)-Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (ΠΔ 112) STUDENT ASSESSMENT

Αθανάσιος Βέρδης

Περιγραφή

 Αξιολόγηση Μαθητή στην Εκπαίδευση (ΤΕΚ 125, πρώτη ομάδα μαθημάτων, παλαιός κωδικός ΠΔ 112)
Educational Evaluation (TEK 125, PD 112)

Δια ζώσης κάθε Δευτέρα 12 μ. - 3 μμ. Αμφιθέατρο 430 
Αν χρειατεί Webex πατήστε στην εικόνα πιο κάτω

2023-2024 Δείτε την διδακτέα ύλη εδώ (follow this link for the contents of this course)
Δείτε το πλαίσιο μαθήματος εδώ
To μάθημα αξιολογείται με εργασία.
Σύγγραμμα: Κασσωτάκης, Μιχάλης (2013). Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Αθήνα: Γρηγόρη
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33093865

 Ύλη Εξετάσεων Ιουνίου 2024 (examination syllabus)

Δείτε εδώ την βαθμολογία (grades)

Ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους για να αξιολογήσετε το μάθημα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών

Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας 

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τουρκικών Σπουδών

Φιλοσοφίας 

 

Sempe

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι ένα σύνολο ποσοτικών και ποιοτικών 

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Στους φοιτητές και στις φοιτήτριες προτείνονται αποσπάσματα από τα παρακάτω κείμενα:

Alkin Marvin (2012). Evaluation roots. A wider perspective of theorists’ views and influences. New York: Sage.

Allen Danielle, Chris Dean, Maggie Schein, Sheena Kang, Melanie Webb & Annie Walton Doyle (2016). Understanding the contributions of the humanities to human development: a methodological white paper. Harvard University, Humanities & Liberal Arts Assessment Project.

Fulcher Glenn & Fred Davidson (2007). Language testing and assessment: an advance book. Abingdon, Oxon: Routledge.

King Jean, Laurie Stevahn, Gail Ghere & Jane Minnema  (2001). Toward a taxonomy of essential evaluator competencies. American Journal of Evaluation, 22(2), 229–247.

Ochsner Michael, Hug Sven & Daniel Hans-Dieter (Eds). (2016). Research assessment in the Humanities: towards criteria and procedures. Zürich: Springer.

Oosterhof Merrill (2009). Εκπαιδευτική αξιολόγηση: από την θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Έλλην.

Patton Michael (2011). Developmental evaluation: applying complexity concepts to enhance innovation. New York, NY: Guilford Press.

Scriven Michael (1994). Evaluation as a discipline. Studies in Educational Evaluation, 20(1), 147–166.

Shaw Ian, Jennifer Greene & Melvin Mark (Eds) (2006). The SAGE handbook of evaluation. London: Sage. http://dx.doi.org/10.4135/9781848608078

Verdis Athanasios & Christina Sotiriou (2017). The psychometric characteristics of the Advanced Measures of Music Audiation in a region with strong non-Western music tradition. International Journal of Music Education.

Wilbrink Benn (1997). Assessment in historical perspective. Studies in Educational Evaluation, 23, 31–48.

Βέρδης Αθανάσιος (2006). Οι διεθνείς μελέτες για την αξιολόγηση της μαθητικής επίδοσης, από άποψη ερευνητικής μεθοδολογίας και στατιστικής ανάλυσης. Στο Δ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, & Ε. Καβαλάρη (Επιμ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση: 71 κείμενα για την αξιολόγηση (σελ. 695–703). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Κασσωτάκης Μιχάλης (2003). Το τεστ δεξιοτήτων: μια προσπάθεια χωρίς συνέχεια. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής Και Προσανατολισμού, 6465, 13–16.

Κασσωτάκης Μιχάλης (2013). Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Αθήνα: Γρηγόρη.

Κασσωτάκης Μιχάλης (2018). Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Γρηγόρη (σελίδες 27-86,  271-279, 163-199).

Καψάλης Αχιλλέας & Νίκος Χανιωτάκης (2015). Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.

Παπαναστασίου Κωσταντίνος (2017). Μέτρηση και αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Αυτέκδοση.

Πετροπούλου Ουρανία, Κατερίνα Κασιμάτη, Συμεών Ρετάλης (2015). Σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης με αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Αθήνα: Κάλλιππος.

Τσακίρη Δέσποινα (2018). Η θέσμιση της αξιολόγησης των μαθητών και το φαντασιακό σχολείο. Αθήνα: Μεταίχμιο (σελ. 149-167).

Λογισμικά

Lorenzo-Seva Urbano & Pere Ferrando (2006). “Factor”: a computer program to fit the exploratory factor analysis model. Behavioural Research Methods, 38(1), 88–91.

Linacre John (2006). A user’s guide to Winsteps and Ministeps Rasch-model computer programs. Chicago, IL. Retrieved from http://www.linksoft.com.tw/data/winsteps1.pdf

Ενότητες

Από τα τεστ ευφυίας και την Ευγονική στις ψυχομετρικές θεωρίες και τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης).

 

Μοντέλα, μεθοδολογίες, στοχοταξινομίες

Κατανόηση κειμένου, γλωσσομάθεια, θεματική ανάλυση, αναπτυξιακή αξιολόγηση και η πρόταση του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για την αξιολόγηση της μάθησης στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες

Κλασική ψυχομετρική θεωρία. Τα σφάλματα, η έννοια και οι δείκτες αξιοπιστίας για διαφορετικά επίπεδα μέτρησης

Ανάλυση Παραγόντων και Κύριων Συνιστωσών για συνεχείς, τακτικές και διχοτομικές τιμές (ο αριθμός, η δομή και η ιεραρχία των διαστάσεων)

Ανάλυση παραγόντων με το ειδικό λογισμικό Factor

Λογιστικές μονάδες, η δυσκολία των ερωτήσεων, η ικανότητα των μαθητών και η σιγμοειδής κατανομή της πιθανότητας για σωστή απάντηση

Ερωτήσεις «πολλαπλής επιλογής» στην μοντέρνα ψυχομετρική θεωρία και ο ρόλος της «αρνητικής βαθμολογίας»

Τράπεζες θεμάτων, GRE, SAT, πανελλαδικές εξετάσεις, διεθνές Βaccalaureate

Η ποσοτικοποίηση στις διαδικασίες κατάταξης πανεπιστημίων, βαθμολόγησης εκπαιδευτικών και σύγκρισης σχολείων.

Κονστρακτιβιστική-αναπτυξιακή αξιολόγηση της μαθητικής επίδοσης μέσω κειμένων και τεχνουργημάτων (ζωγραφιές, αφηγήσεις, κατασκευές και ερευνητικά σχέδια παιδιών)