Εισαγωγή στην ανάλυση κατά Rasch

Λογιστικές μονάδες, η δυσκολία των ερωτήσεων, η ικανότητα των μαθητών και η σιγμοειδής κατανομή της πιθανότητας για σωστή απάντηση