Προχωρημένο Εργαστήριο

Θεματικές Ενότητες

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Συντάσσεται γραπτή εργασία που περιλαμβάνει: θεωρητικό υπόβαθρο, ανάλυση, παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές, με βάση τους κανόνες συγγραφής εργασίας ερευνητικού επιπέδου. Η τελική μορφή της εργασίας διαμορφώνεται μετά από ενσωμάτωση των διορθώσεων εκ μέρους των διδασκόντων (5 ώρες).