Προχωρημένο Εργαστήριο

Θεματικές Ενότητες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (38 ώρες)

α) Σύνθεση ένωσης (π.χ. Υπεραγωγός Υψηλών Θερμοκρασιών, ΥBa2Cu3Ox) με τη μέθοδο αντίδρασης στη στερεά κατάσταση. (15 ώρες)

β) Φασικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων  με μέθοδο PXRD κατά τη διαδικασία σύνθεσης. (6 ώρες)

γ) Προσδιορισμός των δομικών παραμέτρων του δείγματος υπεραγωγού με ανάλυση Rietveld. (10 ώρες)

δ) Mετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας και ac- μαγνητικής επιδεκτικότητας στην περιοχή 80-300 Κ. Προσδιορισμός κρίσιμης θερμοκρασίας του υπεραγωγού, θερμοκρασιακή εξάρτηση ηλεκτρικής αγωγιμότητας υστέρηση. (5 ώρες)

ε) Μελέτη-απεικόνιση μικροδομής με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM), σε δείγματα σκόνης και πυκνωμένα πολυκρυσταλλικά δείγματα. (2 ώρες)