Μέρος Δεύτερο: Δίκαιο, Διακυβέρνηση Γνώσης και Καινοτομία

3. Καινοτομία και Βιομηχανική Ιδιοκτησία: Μετασχηματισμοί και Ταυτότητες

4. Βιοτεχνολογία και Πατέντες

5. Ανοικτή Καινοτομία, Πνευματική Ιδιοκτησία και Προκλήσεις στον Βιο-ιατρικό χώρο: Δημόσια Υγεία και το ζήτημα του Φαρμάκου

6. Γνωσιακά Κοινά και Διαχείριση Γνώσης στο Διαδίκτυο