ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
  • 1η ενότητα: εισαγωγή, ορισμοί, Polya & Schoenfeld, ευρετικές στρατηγικές, πεποιθήσεις & μεταγνώση.
  • 2η ενότητα: Ιστορική αναδρομή στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και στην έρευνα σχετικά με την επίλυση προβλημάτων (ΕΠ). Αναλυτικά προγράμματα σπουδών & διδακτικοί στόχοι σχετικά με την ΕΠ. Είδη προβλημάτων.
  • ενότητα: Η διδακτική διαχείριση της διδασκαλίας μέσω ΕΠ: Διαλογικές πρακτικές. Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση προβλημάτων. Η φάση εισαγωγής του προβλήματος στην τάξη, η αυτόνομη εργασία των μαθητών, η συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, η αξιολόγηση των μαθητών.
  • ενότητα: H κίνηση των ρεαλιστικών μαθηματικών. Μαθηματικοποίηση/μοντελοποίηση. Η σημασία του πλαισίου στην ΕΠ. Προβλήματα σε διαφορετικά πλαίσια (π.χ. καθημερινότητα, χώρος εργασίας) και διδακτική αξιοποίησή τους.
  • 5η ενότητα: Διαφοροποιημένη διδασκαλία και επίλυση προβλήματος.
  • ενότητα: Ειδικά θέματα σχετικά με την ΕΠ στην τάξη όπως ΕΠ & επιχειρηματολογία, Διεθνή προγράμματα αξιολόγησης (PISA, TIMMS), η ΕΠ σε πολυπολιτισμικές τάξεις, ΕΠ και διερευνητική μάθηση κ.ά. (θέματα ομαδικής εργασίας)