Διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών με διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων (Δ7)

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές/τριες σε θέματα Διδακτικής Μαθηματικών που να αφορούν την Διδασκαλία μέσω επίλυσης προβλήματος.

Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει ζητήματα στο χώρο της Διδακτικής των μαθηματικών που αφορούν τη Διδασκαλία μέσω επίλυσης προβλήματος.
 • Είναι ενημερωμένος για σύγχρονα ερευνητικά ζητήματα στο πεδίο αυτό.
 • Διακρίνει διαφορετικά είδη μαθηματικών προβλημάτων.
 • Κατασκευάζει ή να επαναδιατυπώνει προβλήματα μαθηματικοποιώντας καταστάσεις της καθημερινότητάς του και συσχετίζοντάς τα με μαθηματικές έννοιες του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.
 • Μελετά επιστημονικής και επιστημολογικής φύσης ζητήματα σχετικά με τη διδασκαλία μέσω επίλυσης προβλήματος.
 • Σχεδιάζει, αναλύει, συγκρίνει και αξιολογεί σχέδια διδασκαλίας επίλυσης προβλήματος.
 • Σχεδιάζει, αναλύει και συγκρίνει σχέδια αξιολόγησης των μαθητών σε μαθηματικά προβλήματα.
 • Δημιουργεί μια ερευνητική στάση που να τον «ακολουθε
Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

 • 1η ενότητα: εισαγωγή, ορισμοί, Polya & Schoenfeld, ευρετικές στρατηγικές, πεποιθήσεις & μεταγνώση.
 • 2η ενότητα: Ιστορική αναδρομή στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και στην έρευνα σχετικά με την επίλυση προβλημάτων (ΕΠ). Αναλυτικά προγράμματα σπουδών & διδακτικοί στόχοι σχετικά με την ΕΠ. Είδη προβλημάτων.
 • ενότητα: Η διδακτική διαχείριση της διδασκαλίας μέσω ΕΠ: Διαλογικές πρακτικές. Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση προβλημάτων. Η φάση εισαγωγής του προβλήματος στην τάξη, η αυτόνομη εργασία των μαθητών, η συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, η αξιολόγηση των μαθητών.
 • ενότητα: H κίνηση των ρεαλιστικών μαθηματικών. Μαθηματικοποίηση/μοντελοποίηση. Η σημασία του πλαισίου στην ΕΠ. Προβλήματα σε διαφορετικά πλαίσια (π.χ. καθημερινότητα, χώρος εργασίας) και διδακτική αξιοποίησή τους.
 • 5η ενότητα: Διαφοροποιημένη διδασκαλία και επίλυση προβλήματος.
 • ενότητα: Ειδικά θέματα σχετικά με την ΕΠ στην τάξη όπως ΕΠ & επιχειρηματολογία, Διεθνή προγράμματα αξιολόγησης (PISA, TIMMS), η ΕΠ σε πολυπολιτισμικές τάξεις, ΕΠ και διερευνητική μάθηση κ.ά. (θέματα ομαδικής εργασίας)

Ημερολόγιο