Χημεία Υλικών

Ενότητες

Ιδιότητες υλικών

Ποιες ιδιότητες ενδιαφέρουν στα υλικά και πώς μελετώνται; Σύντομη αναφορά στην δομή κρυσταλλικών στερεών και στις βασικές αρχές της κρυσταλλογραφίας. Οι κυριότερες θεωρίες για την ερμηνεία των μηχανικών, θερμικών, ηλεκτρικών, μαγνητικών και οπτικών ιδιοτήτων των υλικών.