ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (213Π)

213 Π.     ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (υποχρεωτικό 0-8, 6 π.μ.)

Εργαστήριο: Τρίτη 11 πμ - 3 μμ και Παρασκευή 11 πμ - 4 μμ (ΑΝΑΧ)

Διδάσκοντες: Μ. Ντούσικου, Ε. Μπιζάνη (συντονίστριες), Μ. Δασενάκη, Χ. Κόκκινος, Α. Οικονόμου, Χ. Πολυδώρου

Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM164/

Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στην ποιοτική ανάλυση ανιόντων και κατιόντων. Χαρα­κτη­ριστικές αντιδράσεις επιλεγμένων κατιόντων και ανιόντων. Ποιοτική ανάλυση κραμά­των και μειγ­μά­των αλάτων. Εισαγωγή στην ποσοτική ανάλυση, ογκομετρικές αναλύσεις (οξυ­με­τρία, αλκαλιμετρία, αργυρο­μετρία, συμπλοκομετρία, μαγγανιομετρία, ιωδομετρία). Σταθμική ανάλυση.

Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκή­­­σεων, γίνονται δύο (2) υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις (πρόοδοι), από τις οποίες προ­κύπτει ένας μέσος όρος (Α). Ο κάθε φοιτητής επίσης αξιολογείται από τον υπεύθυνο της ομάδας του με τον βαθ­μό της Εργαστηριακής επίδοσης (βαθμός τετραδίου, Β) ανάλογα με: (ι) την επιμελή και επιτυχή εκτέλεση των πειραμάτων, (ιι) την κριτική παρου­σία­ση και αξιο­λόγηση των αποτελεσμάτων Ο ενιαίος βαθμός υπολογίζεται ως: (Α+Β)/2. Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα δίνεται ενιαία εξέταση της ύλης των δύο προόδων. Προκειμένου να θεωρηθεί πως κάποιος φοιτητής έχει περάσει το μάθημα θα πρέπει τόσο ο βαθμός Α όσο και ο βαθμός Β να είναι προβιβάσιμοι (≥5). Οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργαστηριακές ασκήσεις δεν έχουν το δικαίωμα συμετοχής στις προόδους και στην εξέταση του Σεπτεμβρίου. Ο βαθμός εργαστηριακής επίδοσης (Β), εφόσον είναι προβιβάσιμος, παραμένει μέχρι να επιτευχθεί προβιβάσιμος βαθμός και στις γραπτές εξετάσεις (Α).

Συγγράμματα: Σημειώσεις εργαστηρίου των διδασκόντων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται:

-Να κατανοεί τις βασικές αρχές Χημικής Ισορροπίας, Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης.

-Να εφαρμόζει με επιτυχία μέθοδο ποιοτικής ή κλασικής ποσοτικής ανάλυσης ανάλογα με το δείγμα και τις απαιτήσεις της ανάλυσης.

-Να κατανοεί τον τρόπο υπολογισμού συγκεντρώσεων διαλυμάτων και παρασκευής τους και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα.

-Να υπολογίζει με επιτυχία τα σφάλματα ενός προσδιορισμού και να τα αξιολογεί.