ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (213Θ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (213Π)

Χρήστος Κόκκινος, Ερασμία Μπιζάνη, Μελπομένη Ντούσικου, Μάριος Κωστάκης, Αναστάσιος Οικονόμου

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Αναλυτική Χημεία, Διαλύματα, συγκέντρωση διαλυ­μάτων, μονάδες συγκέντρωσης. Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων. Ισορ­ρο­πίες ασθενών οξέων και βάσεων. Ιοντισμός ύδατος, pH. Ογκομετρική ανάλυση, στοι­χειομε­τρία, σφάλματα ογκομέτρησης. Ογκο­μετρήσεις εξουδετέρωσης, οξυμετρία και αλκα­λιμετρία. Ισορ­ροπίες οξειδοαναγωγικών συστη­μάτων. Οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις. Ισορ­ροπίες που περιλαμβάνουν δυσδιάλυτες ενώσεις και τα ιόντα τους, γινόμενο διαλυ­τό­τη­τας. Σταθμική ανά­λυση, εφαρμογές. Ογκομετρήσεις καθίζησης. Ισορ­ρο­­πίες συμ­πλό­κων ιόντων. Συμπλο­κο­μετρικές ογκομετρήσεις. Ογκομετρήσεις σε μη υδατικούς διαλύτες. Εφαρ­μο­γές ογκομετρικής ανάλυσης. Οργανική ανάλυση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται:

-Να κατανοεί τις βασικές αρχές Χημικής Ισορροπίας, Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης.

-Να επιλέγει και να εφαρμόζει με επιτυχία μέθοδο ποιοτικής ή κλασικής ποσοτικής ανάλυσης ανάλογα με το δείγμα και τις απαιτήσε

Περισσότερα  

Ενότητες

213 Θ.     ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (υποχρεωτικό 5-0, 7 π.μ.)

Παραδόσεις: Δευτέρα 9 -10 πμ (ΑΝΑΧ), Τρίτη 9 -11 πμ (ΑΝΑΧ) και Παρασκευή 9 πμ -11 πμ (ΑΝΑΧ)

Διδάσκοντες: Χ.Κόκκινος (συντονιστής), Ε. Μπιζάνη, Μ. Ντούσικου

Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM164/

Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στην Αναλυτική Χημεία, Διαλύματα, συγκέντρωση διαλυ­μάτων, μονάδες συγκέντρωσης. Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων. Ισορ­ρο­πίες ασθενών οξέων και βάσεων. Ιοντισμός ύδατος, pH. Ογκομετρική ανάλυση, στοι­χειομε­τρία, σφάλματα ογκομέτρησης. Ογκο­μετρήσεις εξουδετέρωσης, οξυμετρία και αλκα­λιμετρία. Ισορ­ροπίες οξειδοαναγωγικών συστη­μάτων. Οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις. Ισορ­ροπίες που περιλαμβάνουν δυσδιάλυτες ενώσεις και τα ιόντα τους, γινόμενο διαλυ­τό­τη­τας. Σταθμική ανά­λυση, εφαρμογές. Ογκομετρήσεις καθίζησης. Ισορ­ρο­­πίες συμ­πλό­κων ιόντων. Συμπλο­κο­μετρικές ογκομετρήσεις. Ογκομετρήσεις σε μη υδατικούς διαλύτες. Εφαρ­μο­γές ογκομετρικής ανάλυσης. Οργανική ανάλυση.

Συγγράμματα: 1) Skoog, West, Holler, Crouch «Θεμειώδεις Αρχές της Αναλυτικής Χημείας», 2) e-book «Αναλυτική Χημεία», Α. Καλοκαιρινός.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται:

-Να κατανοεί τις βασικές αρχές Χημικής Ισορροπίας, Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης.

-Να επιλέγει και να εφαρμόζει με επιτυχία μέθοδο ποιοτικής ή κλασικής ποσοτικής ανάλυσης ανάλογα με το δείγμα και τις απαιτήσεις της ανάλυσης.

-Να κατανοεί τον τρόπο υπολογισμού συγκεντρώσεων διαλυμάτων και παρασκευής τους, να επιλέγει κατάλληλους δείκτες για τις ογκομετρήσεις και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα.

-Να αξιολογεί με επιτυχία τα σφάλματα ενός προσδιορισμού και να τα αξιολογεί.

-Να κατανοεί τη θεωρία και τις εφαρμογές της Κλασικής Αναλυτικής Χημείας.

213 Π.     ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (υποχρεωτικό 0-8, 6 π.μ.)

Εργαστήριο: Τρίτη 11 πμ - 3 μμ και Παρασκευή 11 πμ - 4 μμ (ΑΝΑΧ)

Διδάσκοντες: Μ. Ντούσικου, Ε. Μπιζάνη (συντονίστριες), Μ. Δασενάκη, Χ. Κόκκινος, Α. Οικονόμου, Χ. Πολυδώρου

Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM164/

Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στην ποιοτική ανάλυση ανιόντων και κατιόντων. Χαρα­κτη­ριστικές αντιδράσεις επιλεγμένων κατιόντων και ανιόντων. Ποιοτική ανάλυση κραμά­των και μειγ­μά­των αλάτων. Εισαγωγή στην ποσοτική ανάλυση, ογκομετρικές αναλύσεις (οξυ­με­τρία, αλκαλιμετρία, αργυρο­μετρία, συμπλοκομετρία, μαγγανιομετρία, ιωδομετρία). Σταθμική ανάλυση.

Διαμόρφωση ενιαίου βαθμού: Σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκή­­­σεων, γίνονται δύο (2) υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις (πρόοδοι), από τις οποίες προ­κύπτει ένας μέσος όρος (Α). Ο κάθε φοιτητής επίσης αξιολογείται από τον υπεύθυνο της ομάδας του με τον βαθ­μό της Εργαστηριακής επίδοσης (βαθμός τετραδίου, Β) ανάλογα με: (ι) την επιμελή και επιτυχή εκτέλεση των πειραμάτων, (ιι) την κριτική παρου­σία­ση και αξιο­λόγηση των αποτελεσμάτων Ο ενιαίος βαθμός υπολογίζεται ως: (Α+Β)/2. Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα δίνεται ενιαία εξέταση της ύλης των δύο προόδων. Προκειμένου να θεωρηθεί πως κάποιος φοιτητής έχει περάσει το μάθημα θα πρέπει τόσο ο βαθμός Α όσο και ο βαθμός Β να είναι προβιβάσιμοι (≥5). Οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργαστηριακές ασκήσεις δεν έχουν το δικαίωμα συμετοχής στις προόδους και στην εξέταση του Σεπτεμβρίου. Ο βαθμός εργαστηριακής επίδοσης (Β), εφόσον είναι προβιβάσιμος, παραμένει μέχρι να επιτευχθεί προβιβάσιμος βαθμός και στις γραπτές εξετάσεις (Α).

Συγγράμματα: Σημειώσεις εργαστηρίου των διδασκόντων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται:

-Να κατανοεί τις βασικές αρχές Χημικής Ισορροπίας, Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης.

-Να εφαρμόζει με επιτυχία μέθοδο ποιοτικής ή κλασικής ποσοτικής ανάλυσης ανάλογα με το δείγμα και τις απαιτήσεις της ανάλυσης.

-Να κατανοεί τον τρόπο υπολογισμού συγκεντρώσεων διαλυμάτων και παρασκευής τους και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα.

-Να υπολογίζει με επιτυχία τα σφάλματα ενός προσδιορισμού και να τα αξιολογεί.