ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (213Θ)

213 Θ.     ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (υποχρεωτικό 5-0, 7 π.μ.)

Παραδόσεις: Δευτέρα 9 -10 πμ (ΑΝΑΧ), Τρίτη 9 -11 πμ (ΑΝΑΧ) και Παρασκευή 9 πμ -11 πμ (ΑΝΑΧ)

Διδάσκοντες: Χ.Κόκκινος (συντονιστής), Ε. Μπιζάνη, Μ. Ντούσικου

Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/CHEM164/

Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στην Αναλυτική Χημεία, Διαλύματα, συγκέντρωση διαλυ­μάτων, μονάδες συγκέντρωσης. Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων. Ισορ­ρο­πίες ασθενών οξέων και βάσεων. Ιοντισμός ύδατος, pH. Ογκομετρική ανάλυση, στοι­χειομε­τρία, σφάλματα ογκομέτρησης. Ογκο­μετρήσεις εξουδετέρωσης, οξυμετρία και αλκα­λιμετρία. Ισορ­ροπίες οξειδοαναγωγικών συστη­μάτων. Οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις. Ισορ­ροπίες που περιλαμβάνουν δυσδιάλυτες ενώσεις και τα ιόντα τους, γινόμενο διαλυ­τό­τη­τας. Σταθμική ανά­λυση, εφαρμογές. Ογκομετρήσεις καθίζησης. Ισορ­ρο­­πίες συμ­πλό­κων ιόντων. Συμπλο­κο­μετρικές ογκομετρήσεις. Ογκομετρήσεις σε μη υδατικούς διαλύτες. Εφαρ­μο­γές ογκομετρικής ανάλυσης. Οργανική ανάλυση.

Συγγράμματα: 1) Skoog, West, Holler, Crouch «Θεμειώδεις Αρχές της Αναλυτικής Χημείας», 2) e-book «Αναλυτική Χημεία», Α. Καλοκαιρινός.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται:

-Να κατανοεί τις βασικές αρχές Χημικής Ισορροπίας, Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης.

-Να επιλέγει και να εφαρμόζει με επιτυχία μέθοδο ποιοτικής ή κλασικής ποσοτικής ανάλυσης ανάλογα με το δείγμα και τις απαιτήσεις της ανάλυσης.

-Να κατανοεί τον τρόπο υπολογισμού συγκεντρώσεων διαλυμάτων και παρασκευής τους, να επιλέγει κατάλληλους δείκτες για τις ογκομετρήσεις και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα.

-Να αξιολογεί με επιτυχία τα σφάλματα ενός προσδιορισμού και να τα αξιολογεί.

-Να κατανοεί τη θεωρία και τις εφαρμογές της Κλασικής Αναλυτικής Χημείας.