Η Κοινοτική νομοθεσία για την διαφήμιση των προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή