Γράψτε τον κώδικα latex μεταξύ των συμβόλων \( ... \\)

Αν θέλετε πολλές γραμμές είναι καλύτερο να το γράψετε μεταξύ των \\[ ... \\] ή \$\$ ... \$\$.

Γράψτε τα χημικά σύμβολα με χρήση του συμβόλου \ce

Παραδείγματα:

  • Το \(\ce{HCl}\) διίσταται στο νερό όπως παρακάτω:

    \(\ce{H2O + HCl <=> H3O+ + Cl-}\) Το πληκτρολογήσαμε δίνοντας \(\ce{H2O + HCl <=> H3O+ + Cl-}\\)

  • \(\ce C_p[\ce{H2O(l)}]=\pu{75.3 J // mol K}\) Το πληκτρολογήσαμε δίνοντας \(\ce C_p[\ce{H2O(l)}]=\pu{75.3 J // mol K}\\)

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Συμπληρώστε τη παρακάτω χημική αντίδραση \(\ce {CO2 + C ->} \)