Γράψτε τον κώδικα LaTeX μεταξύ των συμβόλων \( ... \\)

Αν θέλετε πολλές γραμμές είναι καλύτερο να το γράψετε μεταξύ των \\[ ... \\] ή \$\$ ... \$\$.

Παραδείγματα.

  • Εξίσωση του Euler : \(e^{\pi*i}+1=0\) (το πληκτρολογήσαμε δίνοντας \(e^{\pi*i}+1=0\\)
  • Όταν \(a \ne 0\) και η διακρίνουσα \(D \neq 0 \) η εξίσωση \(ax^2 + bx + c = 0\) έχει 2 πραγματικές ρίζες που δίνονται από τη σχέση $$x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}$$

για το παραπάνω πληκτρολογήσαμε: Όταν \\(a \ne 0\\) και η διακρίνουσα \\(D \neq 0 \\) η εξίσωση \\(ax^2 + bx + c = 0\\) έχει 2 πραγματικές ρίζες που δίνονται από τη σχέση \$\$x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\$\$

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Λύση εξίσωσης

Λύστε την παρακάτω εξίσωση :

$$x^2-y^2=1$$

$$x+y=1$$