Σεμινάριο Διαφορικής Διάγνωσης Μικτών Βλαβών

Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Ακτινογραφικές εικόνες

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Στις παρακάτω εικόνες εμφανίζονται ενδοστοματικές οπισθοφατνιακές λήψεις και ακτινογραφίες των χειρουργηθεισών ιστών, όπου διακρίνεται:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Που οφείλεται η ακτινογραφική αυτή εικόνα;

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση της βλάβης αυτής;