Περιεχόμενο Μαθήματος 

Στο μάθημα αναλύονται: η έννοια, τα χαρακτηριστικά, οι διακρίσεις και οι πηγές του δικαίου, το δίκαιο ως νομικό, πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο, η ιστορική εξέλιξη και οι θεωρίες και λειτουργίες του δικαίου, καθώς και βασικές έννοιες και θεσμοί του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

Βοηθήματα  • Χριστοφιλόπουλος Δ., Εισαγωγή στο Δίκαιο, Αθήνα: Δίκαιο και Οικονομία Π. Ν. Σάκκουλας Α.Ε.Ε.Ε., 2007.
  • Σπυριδάκη Ι., Εισηγήσεις Αστικού Δικαίου, Αθήνα‐Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005

Ανθρώπινο ΔυναμικόΤο μάθημα διδάσκεται από τους:

  • Γ. Γιαννακούρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Ν-Κ. Χλέπα, Αναπληρωτή Καθηγητή  Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών