Βαθμολόγηση

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • 5-6 Eργασίες στο σπίτι (~55%).
 • Απαλλακτική εργασία υπολογιστικού περιεχομένου, παρουσίαση στην τάξη & αναφορά (~40%). Οι απαλλακτικές μπορούν να ανατεθούν σε ομάδες των 2 ατόμων (είτε μετα- είτε προ-πτυχιακών, αλλά όχι μικτές).
 • Συμμετοχή στο μάθημα (5%)

Για να περάσετε το μάθημα πρέπει να περάσετε καθεμια από τις 2 πρώτες απαιτήσεις. Οσοι παραδίδουν εργασίες με καθυστέρηση δεν βαθμολογούνται.

Βοηθήματα 1. Baxevanis & Ouellette. A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins. Wiley, 3rd ed. [Διδάσκων] Ελληνική Μετάφραση [Σύγγραμμα] Ανεξάρτητα Κεφάλαια επισκοπήσεων.
 2. Bourne and Weissig, Structural Bioinformatics - collection of chapters [Αναγνωστήριο Πληροφορικής]
 3. Branden and Tooze, Introduction to Protein Structure. Ελληνική μετάφραση [Σύγγραμμα] [Διδάσκων] Εκτενής κάλυψη του αντικειμένου, έμφαση στο βιολογικό υπόβαθρο.

 4. Choset, Kavraki et al. Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations.

 5. M. Connolly, Molecular Surfaces: A Review. (html)

 6. Durbin, Eddy, Krogh and Mitchison. Biological sequence analysis. Cambridge, 1998. Μετάφραση 2016 [Eκδόσεις ΠΕΔΙΟ] Δυναμικός προργαμματισμός. RNA. Ανάλυση ακολουθιών, έμφαση στα μοντέλα Markov.

 7. A.M.Lesk, Intro to bioinformatics, Introduction to Protein Architecture και Intro to protein science. Oxford U. Press. [Αναγνωστήριο Πληροφορικής] [διδάσκων] Biological background.
 8. Bernhard Rupp. Biomolecular Crystallography: Principles, Practice, and Application to Structural Biology [διδάσκων]