Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
012Α001 Βασικές Αρχές Ανοσολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Αιμόστασης (MED2079)Φωτεινή Παπανάγνου
012Α002 Μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην αιμορραγική διάθεση (MED2080)Φωτεινή Παπανάγνου
012Α003 Εργαστηριακή διερεύνηση αιμορραγικών διαταραχών-Πρακτική άσκηση (MED2081)Φωτεινή Παπανάγνου
012Α004 Λήψη κλινικών αποφάσεων βασισμένων σε τεκμηριωμένη γνώση (MED2082)Φωτεινή Παπανάγνου
012Β001 Μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στη θρόμβωση (MED2083)Φωτεινή Παπανάγνου
012Β002 Αντιπηκτική Αγωγή: φαρμακολογία, ενδείξεις, ρύθμιση, παρενέργειες (MED2084)Φωτεινή Παπανάγνου
012Β003 Θρομβωτικές επιπλοκές σε κλινικές οντότητες (MED2085)Φωτεινή Παπανάγνου
012Β004 Μεθοδολογία της έρευνας ΙΙ & Βιοστατιστική Εκπόνηση εργασίας- άρθρο κλινικής μελέτης (MED2086)Φωτεινή Παπανάγνου
012Γ001 Μοριακή βιολογία και ανοσολογία της μετάγγισης (MED2087)Φωτεινή Παπανάγνου
012Γ002 Αίμα και παράγωγά του: παρασκευή, ενδείξεις, ανεπιθύμητες αντιδράσεις (MED2088)Φωτεινή Παπανάγνου
012Γ003 Κυτταρικές θεραπείες-Εναλλακτικοί τρόποι μετάγγισης (MED2089)Φωτεινή Παπανάγνου
012Γ004 Νομικό, διοικητικό και οικονομικό πλαίσιο της Αιμοδοσίας- Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή δεδομένα (MED2090)Φωτεινή Παπανάγνου
012Γ005 Αλγόριθμοι διαχείριση αιμορραγίας –Εργαστήριο- Πρακτική άσκηση (MED2091)Φωτεινή Παπανάγνου
012Δ001 Διπλωματική Εργασία (MED2092)Φωτεινή Παπανάγνου