ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
- Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012 - 12:00 π.μ. -

Η αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα θα βασιστεί στη γραπτή τελική εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (60%) όσο και ερωτήσεις ανάπτυξης (40%).